Política de privacitat

Condicions d’ús
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSI”), posem en el seu coneixement que el portal web amb URL www.grupmorera.com és operada per GRUP MORERA.

Podeu obtenir més informació enviant un correu a la següent adreça de correu electrònic info@grupmorera.com


Acceptació de l’Avís legal

El present Avís legal regula la utilització dels serveis de www.grupmorera.com i dels continguts que l’empresa posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del web. L’accés i utilització del web per l’usuari suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir els termes i condicions recollides en el present Avís legal, en la Política de privacitat del web i en les condicions generals de contractació. L’usuari ha de llegir atentament el present Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden patir modificacions.

Amb independència que la mera navegació per a l’usuari implica l’acceptació del present Avís legal, l’alta de l’usuari a través dels formularis del web requereix l’acceptació expressa del present Avís legal, de la Política de privacitat i de les Condicions generals de contractació, en cas que contracti els serveis que presta el web.

Condicions d’ús del web

L’accés al web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari. D’altra banda, alguns continguts oferts en el web són de pagament; per tant, suposen un cost econòmic per a l’usuari que variarà en funció de la quantitat i tipus de continguts que adquireixi.

L’usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’GRUP MORERA. L’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que en el cas que incompleixi el contingut del present Avís legal, de la Política de privacitat o de les Condicions generals de contractació, l’empresa GRUP MORERA es reserva el dret a limitar, suspendre o tancar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

GRUP MORERA es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l’usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en els instruments abans esmentats. Finalment, posem en coneixement de l’usuari que l’empresa es reserva, en tot moment, la facultat de decidir sobre la continuïtat dels serveis i continguts que presta a través del web.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del web, el seu disseny, els programes i els diferents elements que integren el web corresponen a GRUP MORERA. Llevat dels casos en què hi hagi autorització prèvia per part de la propietat, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, extracció i/o reutilització del web.

Establiment d’enllaços amb el web
Queda prohibit l’establiment d’enllaços amb destinació al web, llevat que hi hagi estat una autorització prèvia per part d’GRUP MORERA. En cas que s’autoritzi l’enllaç en els termes abans indicats, aquest s’ha d’establir com a ‘Llocs enllaçats’.
Per tal d’ajudar a trobar informació addicional hi poden haver enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (‘Llocs enllaçats’). En aquests casos, GRUP MORERA no serà responsable dels serveis i continguts facilitats en aquests llocs. En conseqüència, l’empresa propietària d’aquest lloc web no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

Responsabilitats
L’usuari ha de saber que les comunicacions a través de la xarxa estan exposades a diverses amenaces. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures adequades per controlar raonablement aquestes amenaces. Per a més informació podeu acudir al seu proveïdor de serveis d’accés a Internet que podrà facilitar solucions adequades a les seves necessitats. GRUP MORERA no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’usuari com a conseqüència de riscos inherents a la navegació per internet, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes. Únicament serà responsable quan aquests danys siguin directament causats per dol o negligència greu i no hi hagi hagut negligència per part de l’usuari.

Protecció de dades
Tal com s’indica en el present Avís legal, els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l’ús del web es troben regulats en la Política de privacitat.

Estipulacions diverses
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest Avís legal.

Llei aplicable
De conformitat amb l’article 3 de la LSSI, les lleis aplicables als serveis que GRUP MORERA presta a través d’aquest web seran les de l’Estat espanyol.

Condicions generals de contractació
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina web amb adreça URL www.grupmorera.com és operada per GRUP MORERA, amb domicili al número 14 – baixos del c. Eugeni d’Ors de Sant Esteve d’en Bas (17176), amb CIF B17864851 i telèfon 972 69 10 19.

Podeu obtenir més informació enviant un correu a la següent adreça de correu electrònic info@grupmorera.com 

Les presents Condicions generals es complementen amb els textos legals disponibles:
Avís legal: regula la conversió en Usuari Registrat i en Usuari Final de l’usuari, tal com les dues expressions anteriors es defineixen en l’Avís legal, les condicions d’ús del portal, la salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual i industrial i altres qüestions que no estiguin regulades en les presents Condicions generals.

Política de privacitat: regula el tractament de dades de caràcter personal dels usuaris i, en particular, en totes aquelles qüestions referides a la cessió de les dades a terceres entitats, i el tractament de dades dels Usuaris amb finalitats comercials.

Llicència d’ús: regula els continguts llicenciats per l’empresa editora.

En cas de discrepància entre les condicions d’ús contingudes en l’Avís legal i aquestes Condicions generals, prevaldran aquestes últimes.

L’informem que les presents Condicions generals podran ser objecte de modificació en qualsevol moment i el seu contingut vigent podrà ser consultat a través del web.

Estipulacions diverses
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en les condicions generals.

Acceptació de la Política de Privacitat
L’accés i utilització del web www.grupmorera.com per un usuari, tal com el mateix es defineix en l’Avís legal, suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present Política de privacitat, en les Condicions generals de contractació i en l’Avís legal.

La prestació del servei del web té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat al web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Ha de llegir atentament aquesta Política de privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que aquesta pot patir modificacions.

Descripció dels tractaments de dades que es realitzen a través del web
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, posem en coneixement de l’usuari que les dades recaptades a través del web seran incorporades a diversos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal dels que diferents societats es configuraran com a responsables. En la present Política de privacitat es detallarà la identitat dels diferents responsables del tractament de dades personals, així com descriure la finalitat per a la qual els diferents responsables podran tractar les seves dades personals, la qual cosa es realitzarà, en tots els casos, en estricte compliment de la normativa estatal en matèria de protecció de dades personals.

Les dades personals proporcionades com a usuari del web seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és GRUP MORERA, per a la gestió del portal.

Per tant, les dades es tractaran de forma confidencial i exclusivament amb les finalitats i usos previstos en la present Política de privacitat. Així mateix, en fer “clic” al botó “Enviar” incorporat en els esmentats formularis, declara que la informació i les dades que en ells es facilita són exactes i veraces.

Tractaments de dades personals dels usuaris registrats 
GRUP MORERA podrà utilitzar la informació que ens faciliti de forma general (sense que permeti identificar personalment) per a fins interns del negoci com, per exemple, la creació d’estadístiques i el desenvolupament de plans de màrqueting. Eventualment es pot demanar i emmagatzemar determinada informació que no permeti identificar personalment, referent a l’ús per la seva part d’aquest web, per exemple, les pàgines més visitades.

Comunicacions comercials
Es posa en coneixement també que, de vegades, a través dels diferents formularis de recollida de dades incloses en el web, GRUP MORERA podrà fer-les servir per remetre-li informació tècnica, operativa, comercial i de publicitat (activitats, serveis, ofertes, promocions especials)…

En tot cas, l’usuari registrat podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquestes finalitats, tant en el moment de la recollida de les dades mitjançant la marcació de la casella que a aquest efecte s’inclou en els corresponents formularis de recollida de dades, així com en qualsevol altre moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@grupmorera.com

Notificació de canvis
Aquesta Política de privacitat pot veure’s modificada ocasionalment. Si decidim canviar-la i esteu registrat, us enviarem per correu electrònic la Política de privacitat revisada. Si no respon a aquest missatge en un termini de deus dies des de la seva recepció, interpretarem que dóna el seu consentiment al nou reglament.

Si té qualsevol pregunta, comentari o preocupació sobre les nostres pràctiques i polítiques de privacitat, no dubti a contactar amb nosaltres per correu electrònic a través de l’adreça info@grupmorera.com